Uppbyggingarsjóður

Uppbyggingarsjóður er samkeppnissjóður og er hluti af Sóknaráætlun Norðurlands eystra. Sjóðurinn hefur það hlutverk að veita verkefnastyrki til menningarverkefna, atvinnuþróunar og nýsköpunar auk stofn- og rekstrarstyrkja til menningarmála. Sjóðurinn styrkir að jafnaði ekki meira en 50% af heildarkostnaði verkefna. Auglýsa skal opinberlega, minnst einu sinni á ári, eftir umsóknum um styrki til verkefna sem samræmast sóknaráætlun landshlutans. Stofnanir, opinber hlutafélög og samtök í meirihlutaeigu ríkis eða sveitarfélaga skulu að jafnaði ekki vera leiðandi aðili í verkefnum styrktum af uppbyggingarsjóði landshlutans. Nánari upplýsingar um sjóðinn má meðal annars finna í samningi um sóknaráætlun Norðurlands eystra 2015-2019.

Úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs
Stjórn Eyþings fer með yfirstjórn Uppbyggingarsjóðs Norðurlands eystra. Stjórnin skipar fagráð og úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs en þar sitja formenn fagráða auk þriggja aðila skipuðum af stjórn Eyþings. Tvö fagráð eru starfandi, fagráð menningar og fagráð atvinnuþróunar og nýsköpunar.

Fagráðin leggja faglegt mat á innkomnar umsóknir í uppbyggingarsjóð og gera tillögu að úthlutun til úthlutunarnefndar.  Úthlutunarnefnd tekur við tillögum fagráða og gengur úr skugga um að farið sé að ákvæðum samnings um sóknaráætlun Norðurlands eystra 2015-2019, gildandi Sóknaráætlun landshlutans og verklagsreglna um úthlutun styrkja úr uppbyggingarsjóði og að úthlutanir séu innan fjárhagsramma samþykktum af stjórn Eyþings.

Úthlutunarnefndin tekur ákvörðun um þau verkefni sem styrkt verða á grundvelli faglegs mats og tillagna að styrkhæfum verkefnum frá fagráði menningar og fagráði atvinnuþróunar og nýsköpunar.

Úthlutunarnefnd skal gæta þess að byggt sé á markmiðum og áherslum sóknaráætlunar landshlutans hverju sinni og á samningi ríkisins og Eyþings um Sóknaráætlun landshlutans hverju sinni og verklagsreglum uppbyggingarsjóðs. Kappkosta skal að hafa faglega heildarsýn að leiðarljósi.

Fagráð
Fagráðin eru tvö, á sviði menningar og á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar. Fimm manns sitja í hvoru fagráði. Fagráðin eru skipuð af stjórn Eyþings. Formaður er skipaður sérstaklega. 

Hlutverk fagráðana er að leggja faglegt mat á umsóknir sem berast Uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra um verkefnastyrki á sviði menningar og atvinnuþróunar og nýsköpunar og leggja tillögur um styrkvilyrði fyrir úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs, sbr. 4. grein verklagsreglna hans.