Ályktun frá aðalfundi Eyþings

Frá aðalfundi Eyþings á Siglufirði 2017
Frá aðalfundi Eyþings á Siglufirði 2017

 

 

 

 

 

 

 

Ályktun 

 

Aðalfundur Eyþings, haldinn 10. og 11. nóvember 2017, í Fjallabyggð samþykkir eftirfarandi ályktun: 

 

Almenningssamgöngur
Samningar um rekstur almenningssamgangna á vegum landshlutasamtakanna renna út á  árinu 2018.  Aðalfundur Eyþings telur ekki grundvöll fyrir áframhaldandi rekstri nema til komi stóraukið framlag frá ríkinu til rekstrarins.  Felur aðalfundur stjórn Eyþings að nýta uppsagnarákvæði samningsins.

 

Þá fagnar aðalfundurinn framkomnum hugmyndum um niðurgreiðslu á innanlandsflugi og skorar á stjórnvöld að fylgja því máli eftir.

 

Samgönguáætlun
Mikilvægt er að tryggja fjármagn til áframhaldandi uppbyggingar samgöngumannvirkja í landshlutanum.  Fundurinn leggur sérstaka áherslu á að tryggt verði fjármagn til að klára Dettifossveg og til uppbyggingar á flughlaði á Akureyrarflugvelli.

 

Auk þessa ítrekar fundurinn áður framkomnar ályktanir Eyþings um mikilvægi þess að koma uppbyggingu vegar um Langanesströnd og Brekknaheiði með bundnu slitlagi inn á framkvæmdaáætlun.

 

Orkumál
Ástand í orkumálum á Norðurlandi eystra er algjörlega óviðunandi. Ráðast þarf í stórátak í endurnýjun og styrkingu dreifikerfis raforku landsins til að bæta samkeppnisstöðu atvinnulífs í landshlutanum. Mikilvægt er að stjórnvöld skýri reglur og markmið og stuðli að betri sátt um uppbyggingu dreifikerfis raforku.

 

Menntamál
Mikilvægt er að auka fjárveitingar til iðn- og tæknináms bæði á framhalds- og háskólastigi á svæðinu og stuðla að kynningu á iðn- og tækninámi á grunnskólastigi. Fundurinn skorar á stjórnvöld að stuðla að læknanámi við Háskólann á Akureyri.

 

Heilbrigðismál
Brýnt er að hefja byggingu legudeilda við Sjúkrahúsið á Akureyri sem er lykillinn í að viðhalda og byggja upp þjónustu sjúkrahússins. Jafnframt er mikilvægt að tryggja fjármagn til að efla heilsugæslu og geðheilbrigðsþjónustu  í nærsamfélaginu.

 

Öldrunarmál
Tryggja þarf fjármagn til reksturs hjúkrunarheimila og að daggjöld séu miðuð við þær kröfur sem gerðar eru til rekstrarins.

 

Sóknaráætlanir landshluta
Sóknaráætlanir hafa sannað sig sem öflugt verkfæri í byggðamálum. Mikilvægt er að stjórnvöld hviki ekki frá því verklagi sem í þeim felst.

 

Atvinnumál
Brýnt er að grípa þegar í stað til aðgerða vegna stöðu sauðfjárræktar í landinu. 

 

Menningarmál
Leitað verði leiða til að auka aðgengi barna og ungmenna að menningu og listum bæði innan veggja skóla og í tómstundum.